فەرهەنگ

perceptualism

کۆمەڵناسیچەمک خوازی، واتا خوازی