فەرهەنگ

plea for pardon

یاساداوای لێ بوردن / clemency