فەرهەنگ

political economy

یاسائابووری رامیاری(سیاسی)