فەرهەنگ

Poll

گشتیڕاپرسی، دەنگدان، هەڵبژاردن
ئابوریسەرژماردن، دەنگ ژماردن
یاسادەنگدان / ballot