فەرهەنگ

power of speech

کۆمەڵناسیتوانای دوان، توانای پەیڤین، توانای ئاخافتن