فەرهەنگ

Prejudice

گشتیپێشینە، قین، کینە
هەورامیدەماروشکی
یاسائەزیەت، ئازار،زیان پێگەیاندن، ناحەقی، نەهەقی / harm ~ Malice
کۆمەڵناسیدەمارگیر، دەمارگرژی، مێشک وشکی، وشک بیری، تەعەسوب، کەللەڕەقی