فەرهەنگ

Preparation

گشتیئامادەکردن، ئامادەبوون، ئامادەباشی، ئامادەیی، ئامادەکاری، گەڵاڵەکاری، بەرهەڤ‌کاری، ئامادەکردن، سازکردن، تەیارکردن، خۆش(ە)کردن، ڕەوان‌کردن (وانە)، مەشقی شەو، مەشق
هاوواتاProvision, Setting-up, Loading, Compilation, Preparing, Prepare, Make, putting together
سەربازیمەشقی شەو، مەشق
یاسائامادەکردن، سازکردن