فەرهەنگ

programmer

کۆمپیوتەربه‌رنامه‌ساز، به‌رنامه‌چێکه‌ر، به‌رنامه‌دانه‌ر، به‌رنامه‌سازی کۆمپیوته‌ر، به‌رنامه‌داڕێژ