فەرهەنگ

promulgation of a law

یاساقانوون دانان، قانوون دەرکردن