فەرهەنگ

Proxy (server)

کۆمپیوتەر(proxy)، پراکسی، پرۆکسی، پێشكار