فەرهەنگ

Quality

گشتیجۆرێتی، سیفەت، چۆنێتی، جۆرایەتی، چلۆنایەتی، کتۆیی، جۆری
کورمانجیbabet
هاوواتاsort, type, Specific, Modality, Salableness, Descriptive, Procedure
کیمیاجۆر
بیرکاریجۆرێتی
کۆمەڵناسیچۆنایەتی، چۆنیەتی، تایبەتمەندی، خەسڵەت
کۆمپیوتەرجۆرایه‌تی، تایبه‌خۆ، نایاب، زۆر باش، باش، چۆنێتی