فەرهەنگ

recovery of possession

یاسادەست بەسەرداگرتنەوە