فەرهەنگ

Referendum

گشتیڕاپرسی
ئابوریدەنگدانی گشتی
یاساڕاپرسی گەل، رفرەندۆم