فەرهەنگ

rescission of a contract

یاسالەکارخستنی رێککەوتن، سڕینەوی رێککەوتن / termination of a contract