فەرهەنگ

Seduction

یاسافریودان، هەڵخەڵەتاندن، لەخشتەبردن، گومراکردن،تەفرەدان، فرێودان، سەردابرن / Abduction,Temptation