فەرهەنگ

Slide

گشتیسلاید، خزان، خلیسکاندن، دابەزین
کۆمپیوتەرسلاید