فەرهەنگ

Subscription

گشتیئابوونە، باربوو، کۆمەک، یارمەتی (ماڵی)، پارە، پیتاک
یاسائابوونە، پیتاک، باربوو، بارەبوی
کۆمپیوتەرپارە یان حەقی ئەندامێتی، حەقی بە ئەندام‌بوون، ئابوونە