فەرهەنگ

Summons

یاساهێنان، هاوردن | فەرمانی هێنان، داواکردن لە لایەن دادگەوە / Writ | ئامادە نامە، بەدوادا ناردن / subpoena | بانگ کردن، داوانامە / invitation