فەرهەنگ

supreme reason

کۆمەڵناسیباڵاترین عەقڵ، باڵاترین ئاوەز