فەرهەنگ

synchronic linguistics

کۆمەڵناسیزمانناسی هاوکاتی، زمانناسی هاوزەمەنی