فەرهەنگ

system of nature

کۆمەڵناسیسیستمی سروشت، سیستەمی سروشتی