فەرهەنگ

thanatos

کۆمەڵناسیمەیلی مەرگ، مەرگ خوازی، مەرگ دۆستی، تاناتووس