فەرهەنگ

The Right To Choose

یاسامافی خوایشتی، مافی هەڵبژاردن / Right to choose