فەرهەنگ

To accuse falsely

یاسابە ناهەق بوختانی پێ کرا