فەرهەنگ

to confirm his confession

یاسادانپێدانانەکەی دووپات کردەوە