فەرهەنگ

To establish the validity of a claim

یاساڕاستیی داواکەی سەلماند