فەرهەنگ

To retain a counsel

یاسادادیارێکی هەڵبژارد (دیاری گرت)