فەرهەنگ

To sign a contract

یاساپێکهاتن، ڕێککەوتن