فەرهەنگ

Trade

گشتی‏پیشە، بازرگانی‎، ‏بازرگانی کردن‎، کڕین و ‏فروشتن ، ئاڵووێر، سەودا، مامڵە، کڕین و فرۆشتن، دان‌وستان، کارداری، بازرگانی، سەوداگەری، بازاڕداری
کورمانجیdakirin
هاوواتاto exchange, switch, barter, trade-off
ئابوریبازرگانی ، کار، پیشە، ئیش، کاسپی، کار و کاسپی، پیشەسازی، پیشەگەر
یاسائاڵوگۆڕی بازرگانی / trading | بازرگانی / commerce
کۆمەڵناسیکڕین و فرۆشتن، بازرگانی کردن، مامڵە کردن