فەرهەنگ

Tyranny

گشتیستەم‎
یاسازۆردارای، زبروزۆری / oppression