فەرهەنگ

Valuation

گشتینرخاندن، بەها پێدان
بیرکاریهەڵسەنگاندن، نرخ دانان
ئابوریهەڵسەنگاندن
یاساخەمڵاندن، قرساندن، قەپڵاندن، هەڵسەنگاندن، نرخاندن/ Estimation