فەرهەنگ

Verbal

گشتیئاخافتنی، بە قسە، زارەکی، وەرگێڕانی وشە بە وشە، ڕستەی فرمانی، وتەیی، قسەیی (پەیوەندى بە وتن و قسەکردنەوە هەبێت)
ئابوریسەرزاری. بەقسە، بەدەم
یاسازارەکی، بەدەمیی / Oral