فەرهەنگ

warrant for arrest

یاسافەرمانی دەستگیر کردن، فەرمنای گرتن