فەرهەنگ

Welfare

گشتیبەرژەوەندی گشتی، خۆشگوزەرانی، ئاسایشی کۆمەڵایەتی، بەختیاری، ئاسودەیی
کۆمەڵناسیباش ژیان، ژیانی ئاسوودە، خۆش رابواردن، خۆشگوزەرانی