فەرهەنگ

will to power

کۆمەڵناسیدەسەڵات خوازی، ئیرادەی دەسەڵآت خوازی