فەرهەنگ

Working Capital

ئابوریسەرمایەی کارپێکراو
یاساسەرمایەی بەگڕخستن
کۆمەڵناسیسەرمایەی کار